۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
محور شیراز

مرکزمدیریت حوادث وفوریت های پزشکی جهرم

مسئول مناطق

  افراسیابی  

نام و نام خانوادگی: سیروس افراسیابی

 

سمت: مسئولیت پایگاه منطقه ای خفر

پایگاه های تحت پوشش:خفر-ابسرد-خاوران-تادوان

Siroos45afrasiabi@gmail.com پست الکترونیک:

سوابق

 

سال ورود به مرکز اورژانس جهرم 1371

29سال به عنوان تکنسین فوریت های پزشکی در اورژانس جهرم

از سال 1385تاکنون به عنوان مسئول پایگاه خفر

شرح وظایف مسئول مناطق

1-نظارت برنظم وانضباط وعملکردپرسنل وبررسی وچک دفاتروفرمها وپیگیری وارائه پیشنهادات جهت رفع نواقص موجود

2-گزارش مستمرنظارتی از بازدیدهای نظارتی واقدامات از پایگاه های تحت پوشش

3-حفظ وحراست ونظارت براستفاده صحیح از اموال ودارو وتجهیزات پایگاه وکد وپایگاه

4-هماهنگی با مسئول امین اموال در خصوص جابه جایی واسقاط وسایل اموالی ویاجابه جایی وتغییرمسئول پایگاه

5-تعیین وپیش بینی مشکلات وکمبودها وتنظیم وارائه درخواست وپیگیری جهت رفع آنها

6-مشورت وبرنامه ریزی وتقسیم کاربین پرسنل وحل مسائل بین پرسنل پایگاه وبرگزاری جلسات پایگاهی وگزارش آن

7-انعکاس درخواست ها،انتقادات،پیشنهادات،ودغدغه پرسنل پایگاه به مدیریت وکارشناسان مربوطه

8-تشویق پرسنل منعطف ووظیفه شناس جهت انجام خدمات باکیفیت وتذکربه پرسنل درصورت اهمال وانعکاس اهمال پرسنل به مدیریت درصورت تکرار وبی توجهی

9-معرفی پرسنل برترماهانه پایگاه براساس گزارش های نظارتی

10-تنظیم برنامه شیفت ماهانه طبق دستورالعمل وتحویل درموعدمقرر (25هرماه)-طوری که همه پرسنل قادربه شرکت در جلسات آموزشی وستادی مشخص شده باشند وهماهنگی ونظارت برجابه جایی وتعویض شیفت ها

11-تنظیم وتحویل فرم گزارش عملکرد ماهانه ،فرم ساعات کارکردوماموریت های پرسنل وفرم گزارش (PCR)مراقبت ازبیمار

به تفکیک مواردمنتقل شده،موارددرمان درمحل ومواردعدم رضایت به انتقال پرسنل پایگاه در موعد مقرر(7 ماه)

12-پیگیری وانجام درخواست های ستاد(پروتکل های داخلی ،صورت جلسات)

13-همفکری وارائه نظرفعال درخصوص امورسازمان اورژانس وشرکت درجلسات مسئولین پایگاه

14-اطلاع رسانی ونظارت بر انجام دقیق دستورالعمل های ابلاغی داخلی وکشوری توسط پرسنل

15-حفظ وبایگانی اسنادومدارک ودستورالعمل ها وپروتکل های آموزشی درمانی واداری سازمان

16-آشنانمودن پرسنل جدیدالورود باشرح وظایف ،مسئولیت ها وروتین های پایگاه وآدرس منطقه تحت پوشش وگزارش عملکرد این پرسنل به کارشناسان مربوطه در صورت نیاز به آموزش وراهنمایی

17-پیگیری وگزارش پیرامون پسخوراند های ستاد

18-بررسی دفتر جهت ثبت وپیگیری وانعکاس تمامی مشکلات مشاهده شده

19-تعیین جایگزین ومعرفی وی به پرسنل پایگاه ومدیریت وتوجیه وی جهت انجام امور پایگاه در مواقع لزوم

20-هماهنگی با واحد آموزش همگانی جهت ارائه آموزش به داوطلبین منطقه تحت پوشش ماهانه یک جلسه

21-پاسخگویی به کلیه موارد وگزارشات مرکز ازپایگاه های تحت سرپرستی

22-ثبت وگزارش ماموریت های خاص در فرم-آنالیزماموریت های خاص –وگزارش به واحد روابط عمومی آنالیزماموریت های خاص از جمله احیای قلبی وتنفسی –زایمان وماموریت های ویژه که دارای تجارب ارزشمند جهت به اشتراک گداشتن میباشد

23-اعلام موارد تصادف آمبولانس ها اطلاعات خواسته شده از واحد نقلیه وپیگیری ورود وخروخ آمبولانس به تعمیرگاه

24-گزارش موارد درگیری پرسنل وحمله به کد وتکنسین ومواردنیدلینگ شدن پرسنل

25-گزارش موارد ومشکلات با سایربخش های دانشگاه وسایرسازمان ها

26-رایزنی بامدیریت وپایگاه های مجاور ومسئول دیسپج جهت تصحیح مناطق تحت پوشش پایگاه

27-گزارش نقاط خطروحادثه خیزبه کارشناس مربوطه

28-گزارش نیازهای آموزشی پرسنل

29-اطلاع مواردنقاط کوربیسیم ومبایل درمنطقه تحت پوشش پایگاه به کارشناس مربوطه

30-ثبت دقیق تاریخ جابه جایی پرسنل پایگاه

     
تاریخ :
1399/10/15
تعداد بازدید:
160
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal