پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فیلم های آموزشی

1_
اقدامات اولیه در تشنج

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/11/20