پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فایل های آموزشی

1_
ادم حاد ریه

ادم حاد ریه

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌849 KB

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌ 1402/11/21

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌1/54 MB

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/11/21

3_
سکته مغزی 724

سکته مغزی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌825 KB

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/11/21

4_
پروتکل افلاین .

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌4/29 MB

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/11/18

5_
تریاژ استارت

تریاژ استارت

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌780 KB

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/11/18

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌MB 1/72

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/11/18

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌6.03 MB

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/11/18

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌2/86 MB

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/11/18