پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مجتبی حق پرست

مجتبی حق پرست

مسئول امور عمومی

تحصیلات: کارشناس فوریتها