پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

جناب آقای دکتر احسان حبیبی 

دکتر احسان حبیبی

دکتر احسان حبیبی

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی جهرم

تحصیلات: پزشک

تلفن:‌ 071-54449900

شماره داخلی: 071