پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

عبدالرحمن رحمانیان

عبدالرحمن رحمانیان

مسئول پایگاه هوایی جهرم

تحصیلات: کارشناس فوریتها