پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

حامد سکوت

مسئول بحران و حوادث و بلایا

تحصیلات: کارشناس فوریتهای پزشکی