پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

صادقی بهشتی

صادقی بهشتی

مسئول امور اداری

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت