پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

چهارشنبه سوری

1_
نکات ایمنی در چهارشنبه سوری (فیلم)

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌4.54MB

دانلود شده : 11+

تاریخ :‌ 1402/12/18

2_
قطع عضو ضایعه جبران ناپذیر در حوادث چهارشنبه سوری (پوستر)

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌83KB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

3_
باید ها و نباید ها چهارشنبه سوری (پوستر)

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌153KB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/12/18

4_
مهترین عامل در کاهش مصدومیت کودکان در چهار شنبه آخر سال چیست ؟

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌9.91MB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

5_
فیلم پنجره حسرت"چهارشنبه سوری نه چهارشنبه سوزی"

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌3.8

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/12/18

6_
چهارشنبه سوزی یا چهارشنبه سوری

پوستر

نوع فایل :‌ jpg

حجم فایل :‌2/40KB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/11/26

7_
پوستر نه به چهارشنبه سوزی

پوستر

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌628KB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/11/26

8_
پوستر مواد منفجره

پوستر مواد منفجره چهارشنبه سوری

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌2/55MB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

9_
توصیه های لازم در چهارشنبه آخر سال

توصیه های اورژانس 115 در چهارشنبه آخر سال

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌174KB

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌

10_
پوستر هشدار آسیب چشمی در چهارشنبه سوری

هشدار آسیب چشمی

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌587KB

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/11/26