پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

محمد رحمانیان

محمد رحمانیان

مسئول روابط عمومی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

تلفن:‌ 071-54449900

شماره داخلی: