پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

حسن کریمی

حسن کریمی

مسئول اورژانس خفر

تحصیلات: کارشناس فوریتها