پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

پرویز ارشد پور

پرویز ارشد پور

مسئول امور فنی و پشتیبانی آمبولانس

تحصیلات: کارشناس فوریتها