پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مسلم نظری

مسلم نظری

آموزش

تحصیلات: کارشناس ارشد داخلی جراحی پرستاری

moslemnazari210@gmail.com

تلفن:‌ 071-54449900

شماره داخلی: