پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرزاد رحمانیان

فرزاد رحمانیان

مسئول پایگاه 115 باغ کبیر

تحصیلات: کارشناس فوریتها