پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

روح الله شهرزاد

روح الله شهرزاد

مسئول منطقه علویه-قطب آباد

تحصیلات: لیسانس پرستاری