پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

محسن اسدی

محسن اسدی

مسئول تدارکات

تحصیلات: فوق دییپلم حسابداری