پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

کتاب خانه آموزش همگانی

1_
اصول کمک های اولیه و احیا

کتاب کمک های اولیه

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌7/99MB

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/11/26

2_
کتاب کمک های اولیه ویژه رانندگان

کتاب کمک های اولیه

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌86/6 MB

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌ 1402/11/26

3_
کتاب کمک های اولیه ویژه طلاب و روحانیون

کتاب کمک های اولیه

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌6/28MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/11/26

4_
واکنش سریع یک امدادگر

واکنش سریع یک امدادگر

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌4/59MB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/11/26